načítavam...

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie

 

Zsolt Luspay – Victory Reisen cestovná agentúra k osobným údajom klientov pristupuje zodpovedne a dodržiava pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou a tak primerane chráni osobné údaje svojich klientov. Podľa predmetného Nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach:

 

1) Prevádzkovateľ osobných údajov:

Zsolt Luspay – Victory Reisen cestovná agentúra je spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Jána Stanislava 39, 84105 Bratislava, IČO: 32161603, zapísaná v  OŽP - A/2009/16054-2, Vložka č. 104-8602 (ďalej len „Spoločnosť“)

 

2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa na zasielanie písomností:

Victory Reisen Nám. hraničiarov 8/A, 84105 Bratislava
Telefonický kontakt: +421 239 605 992
Emailový kontakt: https://www.dovolenka.at/kontakt
web: www.dovolenka.at   www.victoryreisen.sk

 

3) Účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov:

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 •          Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
 •          Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 •          Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 •          Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
 •          Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania Vernostného programu – bonusových a vernostných zliav do budúcna , kde je právnym základom oprávnený záujem klientov spoločnosti ako aj písomný súhlas klientov na takéto spracúvanie.
 •          Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely - zasielanie newsletterov. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

4) Kategórie dotknutých osobných údajov:

a) vyhľadávanie na webe
- lokalita
- IP adresa
- operačný systém
- prehliadač
- príchodová stránka/priama návšteva

b) objednanie zájazdu
- lokalita
- IP adresa
- meno a priezvisko
- e-mailová adresa
- telefón
- meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich
- dátumy narodenia účastníkov
- adresy bydliska účastníkov

c) údaje, ktoré môžu byť dožiadané
- štátne občianstvo cestujúcich
- číslo pasu/ID karty
- scan pasu (vybavenie vstupných víz)
- obmedzenia pre nástup a výstup z dopravného prostriedku
- požiadavky na špeciálne vybavenie ubytovacieho zariadenia
- požiadavky na dietetickú stravu počas prepravy a pobytu
- požiadavky na asistenciu
- iné zdravotné obmedzenia cestujúcich
- rodné číslo (vybavenie víz)
- údaje o bankovom účte (vratky, preplatky, reklamácie, identifikácia platby)
- údaje o poskytnutom ošetrení a zdravotnom stave pre potreby likvidácie poistnej   udalosti, resp. uzatvorenie poistnej zmluvy
- fotografie cestujúcich (vybavenie vstupných víz) 

5) Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu – cestovné kancelárie, dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb a poskytovatelia objednaných doplnkových služieb cestovného ruchu.

6) Prenos osobných údajov do 3. krajín:

K prenosu osobných údajov do tretích krajín dochádza, vždy len v nevyhnutnom rozsahu, v prípade možností v šifrovanej podobe pri zachovaní podmienok GDPR.

7) Doba uchovávania osobných údajov

Podľa Účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Minimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

8) Práva dotknutej osoby:

 •          právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
 •          právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
 •          právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
 •          právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 •          právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,
 •          právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
 •          právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 •          právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajoch a to bezodkladne po ich zmene.

 

9) Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja:
- všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.

 

Platné od 25.5.2018